COBR Przemysłu Poligraficznego - Instytut badawczy

O Instytucie

Stan prawny i historia

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18.12.1959 roku w Zjednoczeniu Przemysłu Graficznego utworzono Centralne Laboratorium Poligraficzne. W roku 1971 zostało one połączone w jeden zakład z Centralnym Laboratorium Farb Graficznych w Gdańsku oraz Centralnym Laboratorium Akcydensów i Opakowań w Łodzi. Kolejne przekształcenie nastąpiło Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki w 1973 r. poprzez utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Pierwszym dyrektorem Ośrodka został dr inż. Jerzy Hoppe, który pełnił tę funkcję do roku 2012.

W 1985 roku nazwę Ośrodka zmieniono na Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Nastąpiła również zmiana organu nadzorującego Ośrodka. Od dnia wejścia w życie ww. zarządzenia nadzór nad Ośrodkiem sprawował Minister Kultury i Sztuki, a po zmianach nazwy ministerstwa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie podstawą działalności Ośrodka jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 618), w rozumieniu której Ośrodek jest instytutem badawczym, tj. państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Ludzie i struktura

Uszczegółowieniem zasad działania instytutu badawczego jest statut zatwierdzony przez ministra nadzorującego. Organami instytutu badawczego są dyrektor i Rada Naukowa. Od czerwca 2018 roku dyrektorem instytutu jest dr inż. Jacek Hamerliński, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rada Naukowa COBRPP składa się z 12 osób. W jej skład wchodzi sześć osób powoływanych przez ministra nadzorującego oraz sześć osób wybieranych w wyborach spośród pracowników Ośrodka.
Skład Rady Naukowej obecnej kadencji:

 • prof. dr hab. Andrzej Olszyna
 • prof. nzw. dr hab. inż. Stefan Jakucewicz
 • prof. nzw. dr hab. inż. Georgij Petriaszwili
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński
 • dr inż. Tomasz Dąbrowa
 • dr inż. Jan Kowalczyk
 • dr Joanna Kuzincow
 • dr inż. Leszek Markowski
 • dr Karol Niciński
 • mgr inż. Arkadiusz Bloda
 • mgr inż. Barbara Gołota
 • mgr Barbara Stankiewicz
 • mgr inż. Przemysław Śleboda

W ramach Ośrodka funkcjonują Zespoły badawcze oraz komórki funkcjonalne. Prace są wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz projektach. Obecna struktura Zespołów Badawczych:

 • Zespół Badawczy Materiałów Poligraficznych – zespołem kieruje mgr inż. Arkadiusz Bloda
 • Zespół Badawczy Technologii Poligraficznych – zespołem kieruje mgr inż. Przemysław Śleboda
 • Zespół Badawczy Elektroniki Drukowanej – zespołem kieruje dr inż. Jacek Hamerliński

oraz
Redakcja Acta Poligraphica – Redaktor Naczelny prof. dr hab. Janusz Fogler

Misja

Misją COBRPP jest zaspokajanie potrzeb naukowych i badawczo-wdrożeniowych w obszarze wydawniczym, poligraficznym i odbiorców druków przemysłowych. COBRPP pomaga firmom szeroko rozumianego rynku usług poligraficznych w inteligentnym i zrównoważonym rozwoju, wykorzystując cyfryzację oraz nanotechnologie i nanomateriały.

Podstawą działania jest kompetentna i zaangażowana kadra naukowa oraz nowoczesne narzędzia i metody działalności naukowej i badawczo-wdrożeniowej.

COBRPP poprzez działalność statutową działała na rzecz rozwoju i wzmocnienia środowiska poligraficznego, od uczniów szkoły zawodowej poprzez pracowników firm usług poligraficznych do specjalistów związanych z poligrafią kształcących się w uczelniach wyższych i studiach podyplomowych.