Zintegrowany system zarządzania

Certyfikat ZSZ

 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego stosuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmujący: system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10, system zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015-09, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001:2004. Potwierdzeniem skuteczności stosowania tych systemów jest nadany certyfikat Nr JBS - 226/1/2016 oraz nadzór przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakres certyfikacji dotyczy statutowej działalności badawczo-wdrożeniowej i usługowej w zakresie elektroniki drukowanej, technologii poliigraficznej, systemów identyfikacji oraz eksperymentalnej produkcji materiałów poligraficznych.


Polityka ZSZ

Cele ogólne

Mając na uwadze dążenie do spełnienia wymagań prawnych oraz wymagań stawianych przez zewnętrznych partnerów, jak też dążenie do ciągłego doskonalenia jakości usług, minimalizacji oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zintegrowany system zarządzania (ZSZ) COBRPP ma umożliwić skuteczną realizację strategicznych celów instytutu poprzez organizowanie środowiska pracy w sposób sprzyjający tym celom. Polityka ZSZ COBRPP wyraża cele dotyczące zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań nad innowacyjnymi materiałami i technologiami poligraficznymi dla przemysłu oraz wdrażania opracowanych rozwiązań do przedsiębiorstw poligraficznych. Szczególnie istotne cele to:

  • Rozszerzanie współpracy z przedsiębiorstwami oraz innymi jednostkami naukowymi w projektach celowych związanych z innowacyjnymi materiałami lub technologiami mającymi znaczenie dla branży poligraficznej.
  • Zwiększanie materialnych efektów działalności naukowej poprzez pozyskiwanie projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych lub europejskich oraz aktywną promocję usług i wdrożeń w branży poligraficznej.
  • Rozwój potencjału naukowego instytutu poprzez wzrost liczby pracowników i ich kompetencji, szczególnie młodych pracowników badawczo-naukowych.
  • Budowanie potencjału naukowego w zakresie elektroniki drukowanej poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury badawczej oraz rozwój kompetencji wydzielonego zespołu badawczego w tym zakresie.
  • Wdrożenie i stałe doskonalenie systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z normami międzynarodowymi.
  • Zwiększanie liczby prac i publikacji naukowych przydatnych dla branży, w tym poprzez własne czasopismo naukowe „Acta Poligraphica” prowadzone przez Ośrodek.
Nadrzędne cele dotyczące jakości
Promowanie proinnowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych
Ciągły rozwój kompetencji personalnych
Terminowość realizacji przyjętych zadań

Nadrzędne cele dotyczące środowiska
Promowanie proekologicznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
Planowa redukcja zagrożeń środowiskowych
Wypełnianie wymagań prawnych i normatywnych dotyczące aspektów środowiskowych

Nadrzędne cele dotyczące bhp
Kształtowanie przyjaznego środowiska do pracy badawczej
Planowa redukcja zagrożeń na stanowiskach pracy
Wypełnianie wymagań prawnych i normatywnych dotyczących bhp