RSS
A A A
SmodBIP

Organizacja

Organizacja

I. Postanowienia ogólne

§1
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (j. tekst Dz. U. Nr 33 z dn. 18.IV.2001 r. poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz.1683 i Nr 240, poz. 2052);
2. zarządzenia nr 24 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 1973 w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego oraz zarządzenia nr 27 z dnia 23 lipca 1985 r. zmieniającego zarządzenie nr 24/73,
3. niniejszego Statutu.

§2

1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor, podległy bezpośrednio Ministrowi Kultury i Sztuki.
2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem w myśl zasad jednoosobowego kierownictwa.

§3
Organami Ośrodka są:

1. Dyrektor
2. Rada Naukowa

II. Zasady struktury organizacyjnej

§4

1. W strukturze organizacyjnej Ośrodka występują następujące rodzaje komórek organizacyjnych:
1. komórki badawcze,
2. komórki techniczne,
3. komórki funkcjonalne i usługowe,
2. Podstawowe komórki badawcze w Ośrodku to:
1. zespoły badawcze,
2. pracownie
3. Zespoły badawcze inicjują problemy, i rozwiązania służące rozwojowi i postępowi technicznemu w przemyśle poligraficznym,
4. Zespoły badawcze tworzy się dla wyodrębnionej, stałej problematyki badawczej, której charakter i związane z nią nasilenie prac wymaga zatrudnienia większej ilości pracowników,
5. Pracownie badawcze mogą stanowić pomocniczą formę organizacji wewnętrznej zespołów
6. Kierownik zespołu podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka,
7. Komórki organizacyjne techniczne wykonują prace techniczne z zakresu, informacji naukowo-technicznej oraz produkcji próbnej lub doświadczalnej,
8. Komórki organizacyjne i usługowe w Ośrodku tworzone są dla celów związanych z zarządzaniem i obsługą administracyjno-gospodarczą Ośrodka. Podstawowe komórki organizacyjne, funkcjonalne i usługowe Ośrodka to:
1. sekcje,
2. stanowiska pracy ,
9. W skład Ośrodka mogą wchodzić również oddziały terenowe jako komórki organizacyjne wydzielone, podporządkowane bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka.Opublikował: Przemysław Śleboda
Publikacja dnia: 20.01.2011
Podpisał: Przemysław Śleboda
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 8 538