Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane i publikowane w bazie referencyjnej BazTech oraz indeksowane w Index Copernicus International ICV 2014: 37.24

Acta Poligraphica nr 8/2016

Od redakcji

Agnieszka Jurkiewicz, Yuriy Pyr’yev
Ciśnienie i docisk oraz szerokość strefy kontaktu między cylindrami i wałkami
w drukującej maszynie offsetowej – przegląd literatury

Aneta Kopczyńska, Halina Podsiadło 
Innowacyjne rozwiązania technologiczne w maszynach offsetowych umożliwiające produkcję opakowań

Katarzyna Kiełczewska, Leszek Markowski
Projekt cyfrowego wzornika krojów pism na urządzenia mobilne

Katarzyna Piłczyńska
Analiza mikro- i makrostruktury powierzchniowej papierów offsetowych oraz naniesionej na nią warstwy natryskowej farby fotoutwardzalnej

Agnieszka Olejnik-Krugły
Ocena jakości odwzorowania obrazu cyfrowego w procesie digitalizacji dóbr kultury

Ewa Repucho
Od sztuki pięknego składu do narzędzia komunikacji wizualnej. Przemiany pojęcia typografii na przestrzeni XX i początków XXI w.