Wydawca:

Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Poligraficznego

COBRPP

Czasopismo indeksowane
i publikowane w bazach referencyjnych:
CEON Biblioteka Nauki, Yadda,
BazTech,
Google Scholar
oraz indeksowane w Index Copernicus International

Teksty publikowane są w języku polskim lub angielskim – polskie ze streszczeniem anglojęzycznym, angielskie zaś ze streszczeniem po polsku.

Po uzyskaniu recenzji (zob. poniżej Procedury recenzyjne) redakcja decyduje o odrzuceniu tekstu, przyjęciu do druku lub o odesłaniu go autorowi do poprawienia wraz ze wskazaniem zaleceń recenzentów.

Artykuły zakwalifikowane do publikacji należy zaopatrzyć w zwięzłe streszczenie autorskie (abstrakt) o objętości ca. 1800 zn.

Przekazywanym przez autorów materiałom ilustracyjnym musi towarzyszyć informacja o ich źródle pochodzenia.

Recenzje omawiające wydane publikacje powinny (poza uzasadnionymi przypadkami) dotyczyć pozycji, które ukazały się nie dawniej niż w ostatnim roku. W opisie dzieła recenzowanego prosimy podawać numery ISBN lub ISSN.

Autorzy proszeni są o podanie następujących danych personalnych: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. W przypadku artykułów napisanych przez więcej niż jednego autora prosimy o wymienienie wszystkich współautorów oraz ich miejsca pracy.

Wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych odpowiedzialność za ewentualny plagiat ponosi autor. Materiały zamieszczane w „Acta Poligraphica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą redakcji oraz autora.

Autorzy publikacji zamieszczonych w „Acta Poligraphica” otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma.

Redakcja nie płaci honorariów autorskich.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego autorzy artykułów naukowych publikowanych w „Acta Poligraphica” uzyskują 5 punktów.

 

Wskazówki techniczne

Redakcja prosi autorów o przestrzeganie niżej wymienionych zasad.

Teksty nie powinny przekraczać 2 arkuszy wydawniczych (80 tys. znaków ze spacjami), natomiast recenzje 0,5 arkusza (20 tys. znaków ze spacjami).

Tekst należy przekazać w dwojakiej formie: wydruku komputerowego oraz w postaci pliku znanego edytora tekstów. Teksty zawierające formuły matematyczne, tabele
i podobne utrudnienia składu należy dostarczyć jako plik programu Word. Pożądane jest kodowanie w systemie Unicode.

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Materiały ilustracyjne powinny być opisane, ponumerowane, a na marginesie wydruku trzeba zaznaczyć miejsce ich zamieszczenia. Do tekstu należy dołączyć wykaz ilustracji wraz z proponowanymi podpisami.

Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi, należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję. 

 

Procedury recenzyjne

Wstępnej oceny nadesłanych tekstów dokonuje zespół redakcyjny czasopisma mając na względzie ich poziom merytoryczny i zgodność z tematyką „Acta Poligraphica”.

Teksty przyjęte w redakcji przesyłane są do dwóch zewnętrznych, niezależnych recenzentów specjalizujących się w danej problematyce.

Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom zgodnie z zasadą double-blind review. Redakcja podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz
w woluminie czasopisma pełną listę współpracujących z nią recenzentów.

Recenzja ma formę pisemną (formularz recenzyjny) i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu tekstu do publikacji lub jego odrzuceniu.

Redakcja „Acta Poligraphica” kieruje się zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce MNiSW zawartymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Zapora ghostwriting 
Przestrzegamy jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstawania artykułów publikując m.in. informacje o autorach. Eliminujemy przypadki nierzetelności naukowej, np. ghostwriting (nieujawnianie udziału w powstaniu publikacji) czy też guest authorship (nieuzasadnione przypisywanie autorskiego udziału przy powstawaniu publikacji). Stwierdzone przypadki plagiatu lub innej naukowej nierzetelności będą ujawniane, z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów włącznie.